Konkurs

Konkurs Intel® Retail Edge dla pracowników sieci Neonet

§ 1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest iMedius Agencja Reklamowa Sp. z o.o., ul. Mogilska 69, 31-545 Kraków - wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000112811, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6751196797 i kapitale zakładowym wysokości 200 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Sponsorem nagród jest Intel Technology Poland Sp. z o.o., ul. Słowackiego 173, 80-298 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000101882, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9570752316 i kapitale zakładowym wysokości 200 000,00 zł, zwana dalej „Sponsorem”.
 3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn. zm.). Wszystkie dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu określonego niniejszym Regulaminem. Uczestnikowi Konkursu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych Uczestników Konkursu, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia w przypadku braku woli dalszego uczestnictwa w Konkursie.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osób, które ukończyły 18 rok życia i nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie, lub które ukończyły 13 rok życia albo zostały ubezwłasnowolnione częściowo i dokonały zgłoszenia do Konkursu za pisemną zgodą rodziców lub przedstawiciela prawnego, będących jednocześnie pracownikami sklepów komputerowych sieci Neonet.
 5. Konkurs przeprowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2 Przebieg konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Sponsora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Kompletne zgłoszenie konkursowe – należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: retailedge@imedius.plterminie od 15 do 30 listopada 2017 roku.
 5. W zgłoszeniu konkursowym Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, nazwę i adres sklepu w którym zgłaszający pełni funkcję pracownika.
 6. Zgłoszenia nieprawidłowe, tzn. takie, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, jak i nie związane z założeniami Regulaminu i tematem Konkursu oraz wysłane przed lub po terminie wskazanym w Regulaminie jak również zawierające treści o charakterze bezprawnym (treści naruszające dobra osobiste, zawierające wulgaryzmy) nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku nadesłania większej ilości zgłoszeń, będzie brane pod uwagę tylko pierwsze nadesłane zgłoszenie.

§ 3 Sposób wyłonienia zwycięzców

 1. Jury konkursu składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz dwóch przedstawicieli Sponsora wyłoni laureatów konkursu oceniając przesłane hasła reklamowe pod kątem oryginalności, kreatywności oraz walorów marketingowych hasła.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6 grudnia 2017.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 12 grudnia 2017 na stronie: sales-trainings.eu/konkurs

§ 4 Nagrody

 1. Nagroda Główna - rzeczowo-pieniężne - laptop Asus* Zenbook Flip UX360CA o wartości 2699 zł brutto) oraz nagroda pieniężna w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej. Kwota ta zostanie przeznaczona na zapłatę podatku w imieniu zwycięzcy, na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
 2. Nagroda II stopnia - karta przedpłacona Sodexo o wartości 500 zł.
 3. Nagroda III stopnia - karta przedpłacona Sodexo o wartości 300 zł.
 4. Nagrody Pocieszenia - 5 x plecaki Intel® (o wartości ok. 100 zł brutto).

§ 5 Termin i sposób odbioru nagród

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 2. Każdy zwycięzca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody ma prawo złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody.
 3. Organizator dokona weryfikacji pełnienia funkcji pracownika komputerowego zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu konkursowym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub niemożności potwierdzenia pełnienia funkcji pracownika komputerowego w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wygranej, zgłoszenie zostanie uznane za nieważne i zostanie wyłoniony inny zwycięzca.
 4. Nagrody w Konkursie zostaną wydane w ciągu 30 dni od powiadomienia Zwycięzców o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 5. Zwycięzca, który nie odebrał nagrody we ww. terminie traci do niej prawo, a nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Sponsora.
 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.). Nagrody pieniężne przyznawane wraz z Nagrodami rzeczowymi zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań podatkowych Zwycięzców w związku z wygranymi Nagrodami i nie podlegają wydaniu. Podatek należny od wartości Nagród opłacony zostanie przez Sponsora.
 7. Zwycięzcom nie przysługuje wypłata równowartości nagród.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora w terminie późniejszym niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie reklamacyjne. We ww. terminie Zainteresowany zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 3. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Wysyłając zgłoszenie udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora treści swojego zgłoszenia i oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w pkt. 1 powyżej niniejszego paragrafu i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
 3. Organizator zastrzega, stosownie do brzmienia art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, że nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów znajdujących się w treści zgłoszenia konkursowego, które to nabycie staje się skuteczne w momencie wydania Uczestnikowi Nagrody wymienionej w § 4 niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przejścia praw autorskich, o których mowa w Regulaminie.
 5. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia zobowiązuje się tym samym, iż w razie nieotrzymania nagrody w Konkursie, na każde żądanie Organizatora zawrze z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do utworów zawartych w wysłanym zgłoszeniu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Konkursie oraz Regulamin dostępne są na stronie sales-trainings.eu/konkurs.
 2. Regulamin przesłany zostanie osobie Zainteresowanej drogą e-mailową, na jej życzenie po wysłaniu prośby na adres: retailedge@imedius.pl
 3. Organizator konkursu z przyczyn niezależnych od siebie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na prawa i obowiązki nabyte przez Uczestników przed datą zmiany. Treść zmian będzie publikowana na stronie ww. Konkursu,
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.